eventss

عکاسی و گرافیک

هنرجویان رشته گرافیک با فراگیری تکنیکهای مختلف عکاسی و شناخت ابزار متبط با آن قادر به بکارگیری عکاسی در راستای رشته ی تح...

eventss

حسابداری

علم حسابداری عبارتست از یک مهارت وفن شناسایی ،جمع آوری ،ثبت ،اندازه گیری ،طبقه بندی ،خلاصه سازی ودرنهایت تفسیر اطلاعات م...

eventss

نقشه کشی معماری

معماری یک رکن از هفت رکن هنر است که در آن تبلوری از بازی با احجام در زیر سایه و نور را شاهد هستیم