سوالی دارید؟ 021-44249559 honarestan_maedeh@yahoo.com
Course

دسته

جلسات

انشار

1398-03-26

برگزاری جلسات آموزشی

برگزاری جلسه ی آموزشی باهدف چشم اندازی به آینده با حضور مدیر محترم هنرستان مائده ومسئولین تخصصی گروه هنر